PDF Annotator 6.1.0.617 + Medicine

PDF Annotator – là một chương trình mạnh mẽ cho phép người dùng thực hiện một loạt các loại ghi chú khác nhau trên các tài liệu PDF. Nhiều tính năng của chương trình và giao diện trực quan làm cho nó một sự lựa chọn… Read More

IDM 6.30 build 1 Full Fix Fake Serial

What’s new in version 6.30 Build 1 (Released: Dec 07, 2017) – Added a new extension for a full-fledged integration with Microsoft Edge browser – Improved proxy server settings, added a possibility to use system proxy settings – Improved download engine – Fixed bugs  … Read More