Bảo mật wordpress bằng .htaccess

1. File .htaccess là gì? Ở đây file .htaccess hay được gọi là hypertext access là một file cấu hình sử dụng cho webserver chạy Apache, có tác dụng trên thư mục hiện hành và tất cả thư mục con, nó được dùng để thiết lập các tùy chọn như thực thi… Read More